Navigace

Obsah

Přístavba MŠ Tučapy - 2018-2020 - dokončeno

Typ: 2019
Přístavba MŠ Tučapy - 2018-2020 - dokončeno V prosinci roku 2018 byl dokončen projekt přístavby MŠ a vyřízena všechna nezbytná povolení na přístavbu MŠ Tučapy. Hned následující rok 2019 byla stavba zahájena a na začátku roku 2020 dokončena.

Projektová dokumentce byla kompletně dokončena a předána obci v prosinci 2018. Stavební povolení se nám podařilo získat v únoru 2019. Akce byla rozpočtována přibližně na 11,5 Kč včetně DPH. Pro obec naší velikosti je to poměrně vysoká částka. Pro zajímavost, rozpočet obce na rok 2020, činí asi 10 mil. Kč. Bez dotace bychom tedy akci realizovali jen ztěží. V říjnu 2018 byla podána žádost o dotaci v rámci IROP (Integrovaný regionální operační program), alokace výzvy však byla nečekaně rychle vyčerpána a zústali jsme jako náhradníci. Začátkem roku 2019 byla podána žádost o dotaci ve výzvě MAS Vyškovsko, také v rámci IROP. Zde však max. výše dotace byla 6,65 mil. Kč. Jelikož se s nedostatkem kapacity mateřských škol potýká celá řada obcí a zájem o získání dotace byl vysoký, rozhodli jsme se, že se pokusíme zažádat o dotaci i ve výzvě Ministerstva financí ČR (MF). Žádosti bylo možné podávat do 15. 3. 2019. Žádost jsme podali, následně probíhalo hodnocení ze strany poskytovatele dotace. Na konci května jsme se dozvěděli, že nám dotace z MF byla schválena, a to ve výši 90 % způsobilých výdajů. Žádost v dotačním titulu IROP jsme tedy stáhnuly a soustředili se na využití dotace z MF. Podmínkou dotace bylo, že výše dotace, tedy oněch 90 %, musí být profinancována do 6. 12. 2019. Dotace není převoditelná do roku 2020. Ihned po obdržení této informace jsme začali jednat a veřejnou zakázku na výběr zhotovitele se nám podařilo vypsat již 17. 7. Lhůta pro podávání nabídek ze strany zhotovitelů končila 8. 7. Následně proběhla kontrola nabídek, dne 12. 7. zasedla hodnotící komise, která doporučila zastupitelstvu obce rozhodnout o výběru spol. VAŠSTAV s.r.o., která učinila ekonomicky nejvýhodnější nabídku, ve výši přibližně 11,9 mil Kč (spoluúčast obce 1 548 801Kč). Zastupitelstvo obce dne 17. 7. schválilo rozhodnutí o výběru spol. VAŠSTAV, s.r.o., jako zhotovitele stavby. Následně běžela 15denní lhůta na odvolání ostatních účastníků výběrového řízení. Protokolární předání staveniště zhotoviteli probělo dne 9. 8. 2019. Z výše uvedené časové posloupnosti a faktu, že finanční prostředky dotace nejsou převoditelné do roku 2020, je patrnné, že nebylo možné zahájit stavební práce na začátku školních práznin, což by bylo ideální, ani přesunout realizaci do roku 2020. Byla přijata taková opatření, aby vliv na provoz školky byl minimalizován.. Obec se rozhodla, nad rámec ceny ve smlouvě o dílo, provést další práce, které nebyly součástí projektu, avšak bylo je účelné je během stavby provést – vydláždění dvora pro zásobování, nové oplocení tohoto dvora včetně nové brány, výměna nevyhovujících dešťových svodů a střešního žlabu, demolice odstaveného septiku a rozšíření oplocení školní zahrady. Tyto práce jsou hrazeny z rozpočtu obce. Celková výše dotace 10 367 140Kč mil. Kč, poskytnutá z MF, byla v termínu proinvestována. Ukončení všech stavebních prací proběhlo v 1. kvartále roku 2020. . Následně bylo nutné nový objekt zařídit a vybavit (viz. Vybavení přístavby mate￸řské školy). Navýšení kapacity MŠ a přijímání nových dětí proběhlo již na školní rok 2020/2021.


Přílohy

Vytvořeno: 3. 3. 2020
Poslední aktualizace: 3. 4. 2022 20:37
Autor: Správce Webu