Navigace

Obsah

Zajímavosti

Obyvatelstvo a bytový fond

a) Obyvatelstvo
V současné době je dle statistického úřadu (v době posledního sčítání lidu dne 1.3.2001) v obci celkem 485 trvale bydlících obyvatel. Z tohoto je 247 mužů a 238 žen.(tj. 49,1% žen).

Obyvatelstvo podle věku:

Celkem

V tom v přibližném věku

 

0-14

15-59

60 +

 

 

Muži

Ženy

Celkem

Muži

Ženy

Celkem

485

75

149

139

288

57

65

122

Předpokládáme, že do roku 2015 (návrhové období) bude počet obyvatel stabilizován a počet vzroste na cca 550 obyvatel.

b) Zaměstnanost
Podle sčítání lidu, domů a bytů dne 1.3. 2001

Obyvatel stvo celkem

Z toho

pracujících

Z   počtu   pracujících s pracovištěm   v jiné obci ČR

Muži

Ženy

Celkem

abs.

v%

abs.

v%

abs.

v%

abs.

v%

485

114

46,2

80

33,6

194

40,0

151

77,8

c) Domovní a bytový fond
Podle sčítání lidu, domů a bytů dne 1.3. 2001

Domy úhrnem

 

Vtom

 

Byty celkem

 

Vtom

 

Trvale obydlené

 

Neobydlené

 

Trvale obydlené

 

Neobydlené

 

Celkem

 

Z toho RD

 

abs.

 

v%

 

abs.

 

v%

 

abs.

 

v%

 

202

 

161

 

158

 

41

 

20,3

 

221

 

176

 

79,6

 

45

 

20,4

 

Velikost trvale obydlených bytů
Podle sčítání lidu, domů a bytů dne 1.3. 2001

Počet trvale obydlených bytů celkem

 

Počet v tis. m2

 

Počet obytných místností s plochou v m2

 

Průměrný počet

 

kuchyně

 

Obytných místností

 

osob

 

Obytných místností 8 a více m2

 

Osob na 1 obytnou místnost nad 8 m2

 

4-7,9

 

8 a více

 

Na 1 trvale obydl. byt

 

176

 

2,5

 

9,0

 

51

 

496

 

2,76

 

2,82

 

0,98

 

Neobydlené byty podle důvodu neobydlenosti
Podle sčítání lidu, domů a bytů dne 1.3. 2001

Neobydlené byty

 

Z toho důvod neobydlenosti

 

Celkem

 

Na 100 trvale obydlenýc h bytů

 

Podíl z celk.poč tu bytů v %

 

Obydlené přechodně

 

Slouží k rekreaci

 

Nezpůsobilý k bydlení

 

Abs.

 

V%

 

abs.

 

v%

 

abs.

 

v%

 

45

 

25,6

 

20,4

 

4

 

8,9

 

9

 

20.0

 

21

 

46,7

 

d) Bytová výstavba
V urbanistické studii jsme vytipovali stavební místa, která by byla vhodná pro novou bytovou výstavbu rodinnými domky.

Navržené plochy pro výstavbu rodinných domků mají charakter doporučených ploch pro bytovou výstavbu v souladu s urbanistickými kritérii pro dané sídlo.

Na navržených plochách vhodných pro bytovou výstavbu není stanoveno, jakým způsobem bude výstavba provedena (zda izolované rodinné domky, řadová zástavba, apod.), ale je nutno respektovat pravidla obecně platných předpisů a kritérií architektonických a urbanistických. (Regulační prvky - např. stavební čára, výška podlaží, tvar střechy, pásma hygienické ochrany a jiné).

Stanovení prognostických údajů pro vývoj počtu obyvatelstva a tím související výstavbou a přestavbou bytového fondu je v současné době značně obtížné, (s ohledem na současný vývoj našeho hospodářství) Snahou řešení je, vytipovat dostatečné množství vhodných ploch pro bytovou výstavbu.

Zástavba rodinnými domky by měla pokračovat podle potřeb obyvatel, v první řadě však v zastavěném území obce v prolukách a v lokalitách, kde jsou již vybudované komunikace a inženýrské sítě.

Celkem je navrženo cca 75 stavebních míst pro výstavbu rodinnými domky. Všechny navržené stavební místa nejsou ovšem stejně dostupné k realizaci výstavby. Některé parcely budou obtížněji zastavitelné pro svůj složitější terén jiné parcely budou zastaveny svými majiteli až později, po návrhovém období této urbanistické studie, (r. 2015