Navigace

Obsah

Stalo se v obci

Aktuality 2010

V roce 2010 pokračovaly práce na sportovní místnosti za obchodem , které spočívaly ve vybudování sociálního zařízení, šatny, nového vchodu, vymalování celé místnosti a příslušenství členy SDH Tučapy tak, aby byla otevřena po stavební stránce  v říjnu. Zbývá ještě vybrat správce a zpracovat provozní řád. Místnost komunitního centra bude sloužit pro potřeby základní školy a neziskových organizací.

Bylo dokončeno oplocení dětského hřiště, které je ve vlastnictví neziskové organizace Junior Tučapy a zakoupeno dovybavení dětského hřiště kreslící tabulí, houpačkou, pružinovou houpačkou, rozšíření sestavy o řetězovou houpačku a o kuželky.    Podařilo se ještě získat dotaci na vybavení šatny komunitního centra, dovybavení ribstoly a sítěmi do oken, dále  a pořízení domečku do zahrady Mateřské školy. V tomto roce rovněž pokračují intenzivně práce na zahájení výstavby kanalizace. V červnu byla podepsaná  smlouva z  dodavatelem, v červenci předáno staveniště a v měsíci srpnu byly zahájeny zemní práce. Souběžně se začínající výstavbou byly zahájeny projekční práce pro zpracování projektů pro připojení jednotlivých domů tyto projekty včetně územního souhlasu budou předány občanům v průběhu měsíce ledna 2011.  V současné době je hotový výtlak do Komořan, jsou hotovy čerpací jímky ČS1 a 2, dále hotový kanalizační řád v části obce chaloupky, gravitační řád od čerpací jímky ČS1 po protlak pod vodním tokem Habrůvka, dále gravitační řád od protlaku Habrůvka po dům čp, 60 a protlak pod silnicí  do části obce chaloupky. V současné době se pracuje na seznamu firem, který bude poskytnut občanům. Vlastní přepojování na novou splaškovou kanalizaci proběhne na jaře roku 2012, protože požádáno o kolaudaci celé stavby bude po jejím dokončení v listopadu roku 2011. V tomto roce se rovněž chýlí ke konci práce na publikaci o obci Tučapy a  je naplánováno její vydání na prosinec roku 2010.

Kulturní a společenské akce

Seriál kulturních a společenských akcí byl zahájen tradičními ostatky, které byly uspořádány v režii členů SK Apollo Tučapy.

Další významnou akcí bylo uspořádání tradičního pálení čardějnic a stavění májky na návsi. Organizace se ujala děvčata z SK Apollo Tučapy ve spolupráci s členy Junioru Tučapy o.s., Odpoledne a večer byl ve znamení her pro nejmenší vyhodnocení nejlepší masky a o nejhezčí čarodějnici. Večer byl zakončen posezením u táboráku.

V měsíci květnu se konal tradiční silniční běh Tučapská desítka, kterého se zúčastnili sportovci z celé republiky od nejmenších až po veterány. Spestřením celé akce byly jízda na kostitřasu „Dresína“v podání  pana Křivánka.

V měsíci červnu se uskutečnil turnaj ve florbale pro mládež a turnaj v malé kopané, kterého se zúčastnili místní borci ale i družstva z okolí  Oba turnaje se konaly v režii členů Junioru Tučapy o.s.

V červenci uspořádali členové SK Apollo Tučapy a Junioru Tučapy tradiční Neckyádu obohacenou o novo disciplínu Tučapská lávka, a přechod  vodní plochy po laně. Hodnotil se nejrychlejší přechod po laně a po lávce a dále hodnocení plavidel a jejich posádek. Vyvrcholením byl souboj gladiátorů na lávce. Mimo tyto akce probíhaly soutěže pro děti a celá aakce byla zakončena večerní diskotékou. I přes nepřízeň počasí se mohli pořadatelé těšit velkému zájmu diváků.

Další událostí byly oslavy 110. let založení  Sboru dobrovolných hasičů Tučapy. Tyto proběhly ve dvou dnech v první den se konala slavnostní valná hromada jejímž hostem byl senátor pan Ivo Bárek, za OSH Vyškov pan Ivan Musil, a delegáti ze spřátelených sborů, včetně zástupců z Tučap u Uherského Hradiště. Na valné hromadě byly předány ocenění členům sboru, kteří se zasloužili o dobrou činnost v uplynulých letech. Valné hromady se mohli zúčastnit nejen členové sboru ale i občané obce. Zlatým hřebem  byla výstav získaných pohárů a předání praporu sboru. K poslechu a tanci hrála Boršičanka. Oslavy pokračovaly druhým dnem kde následovala ukázka historické a současné techniky, ukázka hašení postaveného domu, ukázka činnosti mladých hasičů z Drnovic, ukázka požárního sportu, soutěže pro děti a projížďka na koních. Den byl zakončen diskotékou. I přes nepřízeň počasí se akce vydařila. Poděkování patří všem , kteří se na přípravě podíleli ale i sborům které poskytly techniku na ukázky.

Poslední sobotu v srpnu se konala soutěž hasičských družstev v požárním sportu mužů a žen. Této soutěže se zúčastnila družstva z okresu Vyškov i mimo něj. Soutěž je zařazena v seríálu Velké ceny okresu Vyškov. Na této soutěži se setkali družstva hasičů z Tučap u Tábora, Tučap u Uherského Hradiště, Tučap u Holešova a soutěžní družstva našeho hasičského sboru. Změřili tedy své síly družstva ze čtyř Tučap. Soutěž se vydařila k velké radosti pořadatelů a diváků. Po skončení soutěže se konala tombola a večer diskotéka.

Začátek září patřil konání tradičních „Babských hodů“ konaných v režii SK Apollo Tučapy, jejichž součástí byl krojovaný průvod obcí zakončený tradičně v místním hostinci, kde se konala tradiční hodová zábava. Počasí přálo a tak mohli být pořadatelé ale i přihlížející spokojení.

Závěr září patřil 18. regimentu, který uspořádal ukázku vylodění historických vojsk, kde mohli diváci zhlédnout ukázku bojového umění vojáků, ukázku polní nemocnice s amputací končetiny, ukázku vaření pšeničních placek. Ukázky byly proloženy hrami pro děti. Na závěr se konal 2. Ročník hodu kládou do dálky a večer byl zakončený opékáním špekáčků. Podmračeném počasí vydrželo. S organizací vylodění pomohli i členové SDH zajištěním občerstvení a ozvučení celé akce.

Souběžně s touto akcí se konal turnaj v nohejbale, který zorganizovali členové Sokolu Tučapy, které se zúčastnily 4 družstva, která svedla klání o pohár starosty obce.

Začátkem prosince 18 regiment zorganizoval napoleonské tažení obcí, kde u školy předvedli ukázku bitvy a historických zbraní. Ukázce přihlíželi děti základní a mateřské školy a občané obce.

První sobotu v prosinci členové SK Apollo Tučapy uspořádali mikulášskou besídku pro děti s čety a Mikulášem a odpolednem plným her a sladkostí. Večer byla členy SK Apollo Tučapy sehráno divadelní představení „S čerty nejsou žerty“, která se v nastudování členů zdařila a s tímto divadelním představením  navštívili bezpočet obci v okresu Vyškov, kde na vystoupeních sklidili velký úspěch.

Závěr roku patřil tradičně vánočnímu turnaji ve stolním tenise o pohár starosty obce, ve kterém soutěžili nejprve žáci a potom dospělí. Turnaj zorganizovali členové Sokolu Tučapy.

Popděkování patří všem členům neziskových organizací, kteří se podíleli na přípravě a organizaci akcí. nesmíme ale zapomenout poděkovat i sponzorům bez kterých by se tyto akce nemohly uskutečnit.