Navigace

Obsah

Historie

 

Kanalizace 2011

INFORMACE  - o výstavbě kanalizace v obci

Zpráva o průběhu výstavby kanalizace 11-2011.doc (40.5 kB)

Posunutí termínu dokončení výstavby kanalizace: 
Z důvodu tříměsíčního zastavení stavby kanalizace v roce 2011 (způsobeného zpožděním sepsání smlouvy o financování) byla zaslána žádost o posunutí termínu dokončení stavby na Státní fond životního prostředí. Dokončení stavby je naplánováno na 31. květen 2012. To nám umožní provést úpravy pozemků v obci zasažených výstavbou. 
K 15. listopadu 2011 je položeno celkem 4 169 metrů kanalizačního potrubí. Nyní probíhají práce na stoce B4 od hasičské zbrojnice po kapličku na návsi. Při výstavbě této stoky se vysazují odbočky k jednotlivým domům a osazují se revizními šachtami po obou stranách návsi.

Kanalizační stoka u státní silnice II/430 je kompletně vyvložkovaná, zbývá osadit odlehčovací komoru na jejím konci před vtokem do potoka Rakovec. Probíhá osazování čerpacích jímek u jednotlivých rodinných domů, které se nacházejí po pravé straně státní silnice ve směru na Vyškov. Výtlačné potrubí včetně protlaků pod státní silnicí je hotovo. 

Čerpací stanice ČS1 u Růžičkového a ČS2 u hasičské zbrojnice jsou osazeny betonovými poklopy a armaturními komorami. Dále byly vystavěny pilíře pro instalaci rozvaděčů a automatiky těchto čerpacích stanic. 

Byly provedeny asfaltové povrchy na stokách A3 na náměstíčku před Šmelovým, v místní komunikaci od Kopčíkového po RD pana Lažka, dále od garáže pana Chytě po RD pana Groška a v místní komunikaci od pekárny přes základní školu až k areálu farmy JZD Rostěnice a.s. 

Předpokládaný harmonogram postupu prací: 

Budou probíhat práce na stoce B4 na návsi, vysazování odboček, pokládání potrubí stoky B4 od hasičské zbrojnice po uličku ke škole, dle klimatických podmínek bude provedeno dopojení stoky B od Chaloupek přes potok k čerpací stanici ČS2 u hasičské zbrojnice. Dojde k propojení vyvložkované stoky na odlehčovací komoru a k osazení zbývajících domovních čerpacích jímek. Budou dokončeny protlaky k RD čp. 56, 55, 54 na návsi. Asfaltový povrch v uličce a na stoce A3 bude dokončen do 10. 12. 2011, pokud to dovolí klimatické podmínky. 
V chodníku od čp. 9 po čp. 94 bude prováděn protlak přípojky k RD čp. 56, a proto bylo dohodnuto, že bude kompletně předlážděn na jaře 2012 společně s ostatními chodníky na návsi spolu s její celkovou úpravou.

Oprava komunikace v Chaloupkách 

Zde budou položeny silniční obruby a předláždí se chodník po levé straně ve směru do kopce. Po pravé straně budou osazeny přejezdové silniční obruby a chodník bude zrušen. Místo něj bude proveden štěrkový zásyp. Ke vchodovým dveřím bude položen přístupový chodník. Na konci u Voharkového bude vybudovaná přejezdová horská vpusť, která zachytí vodu ze zahrádek a z cesty. Nový asfaltový povrch komunikace bude přespádován k dešťovým  uličním vpustím, které se nacházejí u chodníku po levé straně ve směru do kopce. K jeho položení dojde na jaře 2012 po sednutí podloží. 

Oprava komunikace k pekárně (před Šidlovým) 

Zde budou vyrovnány silniční obruby a předlážděn chodník, bude upravena uliční vpusť a položen asfaltový povrch. 
Na obou těchto komunikacích bude asfaltový povrch, který je nad výkopem, zaplacen z finančních prostředků kanalizace a na zbývající část povrchu vozovky bude požádáno o dotaci z dotačního programu kraje a dotačního programu ministerstva pro místní rozvoj. Žádosti o tyto dotace zpracuje starosta spolu s místostarostkou obce a budou podány v lednu roku 2012. Práce na těchto komunikacích začnou v průběhu měsíců března nebo dubna, jak to klimatické podmínky dovolí. 

Uložená zemina, která je na pozemku v zatáčce pod Audovým, Čechovským a Jaklovým, bude pouze  z blízkosti komunikace odebrána, aby nedocházelo k jejímu splavení, a odvezena do 30.11.2011. Zbytek bude použitý na povrchovou úpravu návsi a obce na jaře 2012 a teprve pak bude zemina odvezena. Žádáme proto občany, aby na toto místo neodváželi žádný stavební materiál, aby nedošlo k jejímu znehodnocení. 
Připojení: Jednotlivé domácnosti se budou moci připojovat pravděpodobně od července 2012 po kolaudaci celé stavby kanalizace. 

Informace o výši splátek úvěru přijatého obcí. 

Vzhledem k tomu, že jsou obcí šířeny zkreslené informace o výši splátek úvěru přijatého obcí, ve kterých se hovoří částce 940 000,- kč, která není pravdivá, uvádím rozpis splátek tak, jak jsou uvedeny v úvěrové smlouvě s Komerční bankou.  Obec má možnost každý rok požádat o dotaci na úhradu úroků z úvěru z dotačního programu Jihomoravského kraje. V letošním roce jsme obdrželi dotaci na tuto úhradu úroků a v příštím roce 2012 bude podána obdobná žádost, kterou zpracují starosta spolu s místostarostkou obce. 
Splátkového kalendáře obou úvěrů přijatých obcí v tisícich 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025  
2026                              

Celkem  dluhová  služba

486 680 663 645 626 710 736 712 687 661 532 504 478 451 425 152

starosta obce M. Brandýs